VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI GLASFABRIK KVĚTNÁ S.R.O.

(PRO KUPUJÍCÍ – PODNIKATELE)

 

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1.1 Všeobecné obchodní podmínky: Těmito všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „Všeobecné podmínky“) se určuje určitá část obsahu kupní smlouvy týkající se zboží, kterou spolu uzavírají společnost GLASFABRIK KVĚTNÁ s.r.o., IČO: 29283477, se sídlem nám. Em. Zahna 1151, Květná, 687 66  Strání, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. C 70896, jako Prodávající, a jiná právnická osoba nebo fyzická osoba vystupující jako podnikatel nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání, jako Kupující (Prodávající a Kupující dále společně jako „Smluvní strany“ a každá z nich jednotlivě jako „Smluvní strana“). Nedohodnou-li se Smluvní strany výslovně a písemnou formou jinak, tyto Všeobecné podmínky jsou závazné pro obě Smluvní strany. Kupující bere na vědomí a je srozuměn s tím, že Prodávající prodává skleněné zboží pod značkami GLASFABRIK KVĚTNÁ a KVĚTNÁ 1794 a že provozuje a spravuje webové stránky umístěné na internetových adresách https://www.www.kvetna1794.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2 Obchodní podmínky Kupujícího: Prodávající není vázán jakýmikoliv všeobecnými ani jinými obchodními podmínkami Kupujícího či jiné třetí strany a tyto obchodní podmínky Kupujícího nebo jiné třetí strany se nijak nevztahují na a nebudou závazné pro kupní smlouvu a/nebo obchodní vztah s Prodávajícím, pokud Prodávající tyto obchodní podmínky Kupujícího nebo jiné třetí strany výslovně v písemné formě nepřijal.

1.3 Forma právních jednání: vyžaduje-li se pro závaznost právního jednání prováděného na základě kupní smlouvy nebo v souvislosti s ní anebo na základě těchto Všeobecných podmínek písemná forma, k tomu oprávněné osoby jej musí provést formou dopisu či elektronickou poštou. Neobsahuje-li právní jednání prováděné elektronickou poštou platný elektronický podpis, je nutné jej bez zbytečného odkladu potvrdit dopisem obsahujícím originál dokumentu zaslaným tou Smluvní stranou, která takové jednání činí; jinak druhá Smluvní strana nemusí považovat takové právní jednání za závazné.

 1. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1 Návrh na uzavření kupní smlouvy: Po obdržení nákupní objednávky od Kupujícího Prodávající vypracuje a zašle Kupujícímu písemné potvrzení nákupní objednávky, které představuje návrh na uzavření kupní smlouvy obsahující zejména přesnou definici předmětu koupě, včetně množství, kupní ceny, platebních a dodacích podmínek, a případně také další podmínky kupní smlouvy (dále jen „Potvrzení objednávky“). Při obdržení nákupní objednávky od Kupujícího Prodávajícím se má za to, že Kupující se před odesláním nákupní objednávky řádně seznámil s parametry kvality výrobků garantovanými Prodávajícím, které jsou dostupné na webové stránce (dále jen „Garantované parametry kvality“). Tyto Všeobecné podmínky a Garantované parametry kvality představují nedílnou součást Potvrzení objednávky Prodávajícím a všech dodatků a změn souvisejících s takovým Potvrzením objednávky. Prodávající je oprávněn se ve svém Potvrzení objednávky od těchto Všeobecných podmínek a/nebo Garantovaných parametrů kvality odchýlit. V takovém případě má Potvrzení objednávky přednost před Všeobecnými podmínkami a/nebo Garantovanými parametry kvality. Potvrzení objednávky je pro Prodávajícího závazné po dobu 15 dnů od jeho doručení Kupujícímu. Prodávající si vyhrazuje právo odvolat Potvrzení objednávky i v průběhu 15denní lhůty pro závazné přijetí Potvrzení objednávky Kupujícím, avšak v každém případě nejpozději do doručení přijetí Potvrzení objednávky Kupujícím Prodávajícímu.

2.2 Přijetí Potvrzení objednávky: Kupující je povinen doručit úplné a bezpodmínečné písemné přijetí Potvrzení objednávky ve lhůtě 15 dnů od obdržení Potvrzení objednávky od Prodávajícího, jinak mezi Smluvními stranami nedojde k uzavření kupní smlouvy. Nedohodnou-li se Smluvní strany písemně jinak, kupní smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy je v průběhu 15denní lhůty pro přijetí Prodávajícímu doručeno úplné a bezpodmínečné písemné přijetí Potvrzení objednávky Kupujícím. Tyto Všeobecné podmínky a Garantované parametry kvality tvoří nedílnou součást kupní smlouvy. V případě rozporu mezi kupní smlouvou a Všeobecnými podmínkami, nebo mezi kupní smlouvou a Garantovanými parametry kvality, má kupní smlouva přednost. V případě rozporu mezi Všeobecnými podmínkami a Garantovanými parametry kvality mají přednost Všeobecné podmínky.

2.3 Změna Potvrzení objednávky: Pokud Kupující přijme Prodávajícím předložené Potvrzení objednávky pouze částečně anebo pokud jej částečně odmítne, považuje se to za změnu Potvrzení objednávky a nedochází k uzavření kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje úplné a bezpodmínečné přijetí pozměněného návrhu na uzavření kupní smlouvy (Potvrzení objednávky se změnami od Kupujícího) Prodávajícím v písemné formě. Nedohodnou-li se Smluvní strany písemně jinak, kupní smlouva je uzavřena ve chvíli, kdy Prodávající doručí Kupujícímu úplné přijetí změny Potvrzení objednávky v písemné formě, které předložil Kupující Prodávajícímu.

2.4 Předchozí ujednání: Veškeré předchozí dohody a ujednání, které spolu Smluvní strany uzavřely / učinily před uzavřením kupní smlouvy a které se týkají stejného předmětu jako kupní smlouva, se v plném rozsahu nahrazují pozdější kupní smlouvou, a to s okamžitým účinkem, a nejsou pro Smluvní strany nadále závazné.

2.5 Dodatky ke kupní smlouvě: Veškeré dodatky ke kupní smlouvě musejí být vyhotoveny v písemné formě a podepsány oběma Smluvními stranami, jinak nejsou pro Smluvní strany závazné.

 1. KUPNÍ SMLOUVA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1 Kupní cena: Kupní cenu určuje Prodávající. Kupní cena vychází z ceníku Prodávajícího a přičte se k ní platná DPH v souladu s příslušnými právními předpisy. Kupní cena se rozumí netto a stanoví se bez jakýchkoliv souvisejících nákladů (DPH, další daně, poplatky, clo apod.), včetně nákladů souvisejících s odesláním a dodávkou zboží Kupujícímu, aplikovatelných v souladu s dohodnutými, předem stanovenými mezinárodními smluvními podmínkami podle INCOTERMS 2020.

3.2 Splatnost kupní ceny: Kupní cena je splatná za podmínek stanovených Smluvními stranami, které jsou uvedeny v kupní smlouvě. Prodávající však zpravidla požaduje zaplacení kupní ceny v plné výši před odesláním zboží (předmětu koupě).

3.3 Sankce: Neuhradí-li Kupující kupní cenu za zboží řádně a včas, je Prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a požadovat vrácení zboží Kupujícím, bylo-li mu dodáno před úplným zaplacením kupní ceny, a náhradu vzniklé škody. V případě prodlení s úhradou kupní ceny je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu úrok z prodlení ve výši rovnající se 0,05 % dlužné částky za každý den prodlení.

3.4 Dokumentární akreditiv: Nedohodnou-li se Smluvní strany jinak, v případě platby na základě dokumentárního akreditivu musejí podmínky otevření takového dokumentárního akreditivu odpovídat kupní smlouvě, a tedy rovněž těmto Všeobecným podmínkám; jinak je Prodávající oprávněn tuto formu úhrady kupní ceny odmítnout a požadovat, aby Kupující využil jinou metodu úhrady kupní ceny. Náklady na otevření dokumentárního akreditivu vždy nese Kupující.

3.5 Úhrada kupní ceny: Platí-li se kupní cena bankovním převodem, považuje se kupní cena za uhrazenou ve chvíli, kdy byla připsána na bankovní účet Prodávajícího. Veškeré náklady na bankovní převod vždy nese Kupující.

3.6 Splátky: Dohodnou-li se Smluvní strany na úhradě kupní ceny ve splátkách a Kupující se dostane do prodlení s některou ze splátek, stává se zbývající část kupní ceny okamžitě splatnou.

3.7 Měna: Kupní cena se platí v měně uvedené v kupní smlouvě. Kupující je oprávněn uhradit kupní cenu v jiné měně, než jaká byla dohodnuta v kupní smlouvě, pouze v případě, že s tím Prodávající předem souhlasil písemně. V takovém případě je Kupující povinen použít směnný kurs zveřejněný Českou národní bankou jako kurs platný pro den, který předchází dni provedení platby kupní ceny.

3.8 Zákaz započtení a převodu kupní smlouvy: Kupující není oprávněn započíst své pohledávky za Prodávajícím na jakoukoliv pohledávku Prodávajícího za Kupujícím. Kupující není oprávněn převést jakoukoliv pohledávku nebo její část ani kupní smlouvu nebo její část na třetí stranu bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího.

3.9 Zákaz dalšího prodeje a vývozu zboží: Kupující není oprávněn dále prodat a vyvézt zboží zakoupené od Prodávajícího do třetí země mimo Evropskou unii bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího. Porušení tohoto zákazu Kupujícím se považuje za podstatné porušení kupní smlouvy. Poruší-li Kupující svůj závazek dále neprodat a/nebo nevyvézt zboží do třetí země mimo Evropskou unii, je Prodávající oprávněn odstoupit ode všech uzavřených kupních smluv a/nebo Potvrzení objednávek odeslaných mezi Smluvními stranami v případech, kdy Kupující vystupuje ve smluvním vztahu jako podnikatel. V takovém případě Prodávající nebude nadále vázán zatím nerealizovanými kupními smlouvami uzavřenými mezi Smluvními stranami, ani Potvrzeními objednávky s tím, že bude oprávněn neprodleně zastavit veškeré nevyřízené dodávky a ponechat si kupní cenu doposud uhrazenou Kupujícím, a to i za zboží, které dosud nebylo Kupujícímu dodáno. Kromě toho je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 60.000,- EUR, a to na základě písemné výzvy Prodávajícího. V takovém případě Prodávající neodpovídá za jakoukoliv škodu nebo ztrátu, která může Kupujícímu vzniknout v důsledku odstoupení od kupní smlouvy (kupních smluv) a/nebo Potvrzení objednávky ze strany Prodávajícího.

 1. PODMÍNKY A TERMÍN DODÁNÍ

4.1 Dodací podmínky: Dodací podmínky se řídí EX WORKS sklárna Květná v obci Strání, okres Uherské Hradiště, Česká republika, dle INCOTERMS 2020, pokud si Smluvní strany písemně nedohodnou jinou obchodní doložku podle INCOTERMS 2010 nebo jiné dodací podmínky.

4.2 Dodání po částech: Dodávky zboží Prodávajícím po částech jsou povoleny.

4.3 Termín dodání: Všeobecná dodací lhůta u zboží činí 3 (tři) měsíce, počítáno ode dne uzavření kupní smlouvy, neujednají-li Smluvní strany písemně jinak.

4.4 Nedodržení dodací lhůty: V případě, že bude možné předpokládat, že nebude možné dodržet dohodnutou dodací lhůtu, je Prodávající povinen o této skutečnosti uvědomit Kupujícího písemně, a to bez zbytečného odkladu poté, co se o této skutečnosti dozvěděl. Nepodá-li Kupující písemnou námitku do 15 dnů, počítáno od data, kdy mu byla předána výše uvedená informace, má se za to, že s opožděnou dodávkou zboží bez výhrad souhlasí. Kupující se v každém případě přijetím Potvrzení objednávky zavazuje tolerovat případné prodlení Prodávajícího s dodávkou v délce až 20 dnů a vzdává se veškerých práv na případnou náhradu škody nebo ztráty, která mu vznikne v důsledku prodlení Prodávajícího v délce trvání nepřesahující 20 dnů.

4.5 Licence, povolení: Kupující je povinen opatřit si na své riziko a náklady veškeré vývozní a dovozní licence a/nebo další úřední povolení a splnit všechny celní povinnosti spojené s vývozem a dovozem zboží.

4.6 Přechod rizik: Riziko ztráty, zničení a škody na zboží přechází na Kupujícího v souladu se smluvnípodmínkou EX WORKS podle INCOTERMS 2020, nedohodnou-li se Smluvní strany písemně jinak.

4.7 Převzetí zboží: Kupující je povinen zboží převzít v dohodnutý dodací termín poté, co od Prodávajícího obdrží oznámení, že zboží je připraveno k předání, avšak nejpozději do 10 (deseti) dnů poté, co mu bylo toto oznámení doručeno. Pokud Kupující zboží nepřevezme v dohodnutém termínu, nebezpečí ztráty, zničení nebo poškození zboží přechází na Kupujícího první den po marném uplynutí dohodnuté lhůty. Nepřevezme-li Kupující zboží nejpozději 20 (dvacet) dnů po uplynutí dohodnuté dodací lhůty, je Prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a zboží prodat třetí osobě. Kromě toho má Prodávající nárok na náhradu škody, která mu vznikne v důsledku nepřevzetí zboží Kupujícím, včetně náhrady nákladů na skladování zboží.

4.8 Vlastnické právo: Vlastnické právo k dodanému zboží přechází na Kupujícího okamžikem zaplacení celé kupní ceny Prodávajícímu. Prodávající je oprávněn ponechat si dokumenty, které představují doklad o právním stavu zboží, až do úhrady kupní ceny v plné výši.

 1. KONTROLA, BALENÍ, ZNAČENÍ, PŘEPRAVA A POJIŠTĚNÍ

5.1 Kontrola, značení, balení, doprava a pojištění zboží se provádí v souladu se sjednanou obchodní doložkou podle INCOTERMS 2020.

5.2 Pojištění proti poškození: Zboží není Prodávajícím pojištěno proti poškození, není-li sjednáno v kupní smlouvě jinak.

 1. POŠKOZENÍ ZBOŽÍ, ODPOVĚDNOST ZA VADY

6.1 Vady zboží: Prodávající Kupujícímu odpovídá za následující vady zboží:

 1. a) vady v kvalitě spočívající v rozporu s Garantovanými parametry kvality;
 2. b) vady v množství spočívající ve skutečnosti, že zboží bylo dodáno v množství odlišném od dohodnutého množství. Za vadu v množství se nepovažuje, pokud je dané zboží dodáno v množství, které se od dohodnutého množství liší o plus/minus 5 %;
 3. c) vady v balení a značení spočívají ve skutečnosti, že zboží není zabaleno a/nebo označeno v souladu s kupní smlouvou a/nebo těmito Všeobecnými podmínkami a/nebo způsobem, který zajišťuje vhodnou a přiměřenou ochranu zboží;
 4. d) poškození zboží způsobené neodborným zabalením;
 5. e) dodání jiného zboží, než jaké bylo dohodnuto v kupní smlouvě;
 6. f) vada v dokumentaci, která je nezbytná, aby bylo možné zboží používat obvyklým způsobem.

6.2 Vady zboží při přechodu rizika ztráty, zničení nebo poškození zboží: Prodávající Kupujícímu odpovídá za vady, které zboží mělo v době přechodu rizika ztráty, zničení a poškození zboží na Kupujícího; to platí i v případě, že se vada projeví až po tomto přechodu. V takovém případě je Kupující povinen prokázat, že vada zboží existovala již při přechodu rizika ztráty, zničení a škody na zboží z Prodávajícího na Kupujícího.

6.3 Vady zboží po přechodu rizika ztráty, zničení nebo poškození zboží: Prodávající Kupujícímu odpovídá za vady, které se projeví po přechodu rizika ztráty, zničení a poškození zboží na Kupujícího, pokud tyto vady byly způsobeny porušením povinnosti Prodávajícího (např. vadné balení zboží). Prodávající však neodpovídá za vady zboží, které vznikly nesprávným převozem a/nebo nakládáním a/nebo užíváním zboží Kupujícím.

6.4 Odpovědnost za vady zboží způsobené během jeho výroby, způsobené předměty nebo postupy Kupujícího: Prodávající Kupujícímu neodpovídá za vady zboží způsobené v průběhu jeho výroby využitím předmětů nebo postupů, které byly Prodávajícímu předány nebo určeny Kupujícím, pokud Prodávající nemohl při vynaložení dostatečné péče zjistit jejich nevhodnost nebo pokud Kupující trval na jejich použití i přesto, že jej Prodávající na jejich nevhodnost upozornil.

6.5 Oznamování vad: Kupující je povinen oznámit Prodávajícímu existenci vad písemně bez zbytečného odkladu po dodání zboží bez ohledu na to, zda jde o vadu zjevnou, anebo skrytou; v případě skrytých vad je však povinen tak učinit nejpozději do 12 (dvanácti) měsíců, počítáno od doby dodání zboží, pokud nemohly být Kupujícím zjištěny dříve ani při vynaložení veškeré přiměřené péče. Nedodrží-li Kupující tyto podmínky, jeho nároky vyplývající z odpovědnosti Prodávajícího za vady zboží zanikají.

6.6 Reklamace: Prodávající je povinen vyřídit reklamaci bez zbytečného odkladu po doručení písemného oznámení Kupujícího o reklamaci, nejpozději však do 2 (dvou) měsíců, počítáno ode dne doručení reklamace Kupujícího. Vznikne-li Prodávajícímu povinnost odstranit vadu, za kterou odpovídá v souladu s kupní smlouvou, je oprávněn tak učinit způsobem, jaký považuje za nejvhodnější.

 1. DOKUMENTACE, NÁVRHY, MODELY, PATENTY, MLČENLIVOST

7.1 Dokumentace: Veškeré dokumenty, návrhy, modely a patenty související se zbožím a jeho výrobou zůstávají v plném vlastnictví Prodávajícího, případně výrobce, a Kupující není oprávněn je převést na jakoukoliv třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího. Toto ustanovení se nevztahuje na dokumentaci, návrhy, modely a patenty související se zbožím a jeho výrobou, které Prodávajícímu dodal Kupující. Prodávající je oprávněn tuto dokumentaci, návrhy, modely a patenty užívat pouze v souladu s pokyny Kupujícího.

7.2 Ochranné známky: Dodáním zboží chráněného ochrannou známkou na Kupujícího nepřechází právo takovou ochrannou známku užívat.

7.3 Mlčenlivost: Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost o všech informacích, které mu Prodávající předal v souvislosti s kupní smlouvou. Prodávající považuje veškeré informace týkající se zboží za důvěrné a tajné a Kupující není oprávněn tyto informace sdělovat třetí osobě, pokud nejsou veřejně dostupné.

 1. VYŠŠÍ MOC

8.1 Vyšší moc: Smluvní strany ujednávají, že za událost vyšší moci se považují události jako jsou požáry, záplava, zemětřesení a další živelní katastrofy, občanské nepokoje, válka, stávka, epidemie, změna legislativy nebo rozhodnutí vlády, orgánů státní správy nebo místní samosprávy a všechny další podobné události, které Smluvní strana nemohla předvídat, ovládat anebo ovlivnit, pokud tyto události mají přímý vliv na plnění povinnosti Smluvní strany. O dobu trvání události vyšší moci se prodlužují termíny a lhůty dle kupní smlouvy a Všeobecných podmínek a po dobu trvání události vyšší moci není Smluvní strana v prodlení.

8.2 Informační povinnost: Nastane-li událost vyšší moci, postižená Smluvní strana je povinna o této události písemně informovat druhou Smluvní stranu neprodleně poté, co k události dojde, nejpozději však do 48 (čtyřiceti osmi) hodin, co se o ní dozvěděla nebo mohla a měla dozvědět. Neprodleně po skončení události vyšší moci je Smluvní strana, která se dovolávala ustanovení o vyšší moci, povinna písemně sdělit druhé Smluvní straně přesné datum skončení události vyšší moci, informovat ji o dopadu události na plnění smluvních povinností Smluvní strany a toto oznámení doplnit souvisejícími osvědčeními, potvrzeními a doklady vystavenými orgány veřejné správy nebo jinými veřejnými institucemi.

8.3 Odstoupení od kupní smlouvy: V případech událostí vyšší moci, které ovlivňují některou ze Smluvních stran po dobu delší než 6 (šest) týdnů, je druhá Smluvní strana oprávněna odstoupit od kupní smlouvy, aniž by byla povinna nahradit Smluvní straně, která se dovolává ustanovení o vyšší moci, jakoukoliv škodu, která této Smluvní straně vznikla.

 1. ROZHODNÉ PRÁVO, ŘEŠENÍ SPORŮ

9.1 Rozhodné právo: Potvrzení objednávky, kupní smlouva, včetně dodatků k ní, Všeobecné podmínky a veškeré ostatní smlouvy a dohody uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím v souvislosti s touto kupní smlouvou se řídí výlučně právními předpisy České republiky. Neplatnost nebo nevymahatelnost některého z ustanovení Potvrzení objednávky, kupní smlouvy a/nebo těchto Všeobecných podmínek a/nebo Garantovaných parametrů kvality nemá vliv na platnost nebo vymahatelnost ostatních ustanovení uvedeného smluvního dokumentu. V takovém případě se neplatné a/nebo nevymahatelné ustanovení nahradí ustanovením českých právních předpisů, které nejlépe odpovídá smyslu a účelu příslušného smluvního dokumentu.

9.2 Výklad podmínek: Při výkladu obchodních ustanovení kupní smlouvy se použijí Mezinárodní obchodní doložky INCOTERMS 2020 vydané Mezinárodní obchodní komorou v Paříži.

9.4 Soudní spory: Všechny spory vznikající z Potvrzení objednávky a/nebo kupní smlouvy a/nebo v souvislosti s nimi budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu třemi rozhodci. Rozhodčí řízení bude probíhat v sídle výše uvedeného Rozhodčího soudu v Praze, Česká republika, a bude vedeno v českém jazyce, pokud mají obě Smluvní strany sporu sídlo v České republice, anebo v anglickém jazyce, pokud má některá ze Smluvních stran sporu sídlo mimo Českou republiku.

Kupující přijetím Potvrzení objednávky v plném rozsahu či jinak uzavřením kupní smlouvy s Prodávajícím potvrzuje bez výhrad svůj souhlas se Všeobecnými podmínkami, které tvoří nedílnou součást Potvrzení objednávky a kupní smlouvy.