ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH A DALŠÍCH ZPRACOVÁVANÝCH ÚDAJŮ

Na této stránce naleznete shrnutí, jakým způsobem společnost GLASFABRIK KVĚTNÁ s.r.o., IČO: 29283477, se sídlem nám. Em. Zahna 1151, Květná, 687 66 Strání, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 70896, pracuje s osobními údaji, a hlavní principy ochrany Vašich osobních údajů a dalších zpracovávaných údajů v souladu s GDPR (viz níže) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „ZZOÚ“).

Co je to GDPR

GDPR, neboli General Data Protection Regulation, je obecné označení pro nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále jen „GDPR“, vstoupilo v účinnost 25. května 2018 a představuje právní rámec ochrany osobních údajů v evropském prostoru s cílem hájit práva občanů EU proti neoprávněnému zacházení s jejich daty včetně osobních údajů.

Kdo zpracovává Vaše údaje

Správcem Vašich osobních údajů bude společnost GLASFABRIK KVĚTNÁ s.r.o., IČO: 29283477, se sídlem nám. Em. Zahna 1151, Květná, 687 66 Strání, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 70896 (dále jen „správce“). Tyto údaje bude správce zpracovávat dle níže uvedených podmínek. Správce může být kontaktován e-mailem na info@www.kvetna1794.cz.

Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme

Zpracováváme pouze ty osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti s využíváním našich služeb (například přihlášení k newsletteru nebo objednávání zboží), případně v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy v případě nákupu našeho zboží. Jedná se tedy o následující údaje, které nám sami sdělíte při registraci k některé z našich služeb:

 • e-mailová adresa
 • jméno a příjmení, datum narození (pokud nám ho sdělíte při objednávce)
 • kontaktní a/nebo doručovací adresa (za účelem dodání objednaného zboží)
 • telefonní číslo (za účelem dodání objednaného zboží nebo informování o stavu objednávky)
 • platební údaje (číslo platební karty) uložené k Vašemu účtu (pouze při případném nákupu na našem e-shopu)
 • další údaje, které sami dobrovolně vyplníte například v kontaktním formuláři

a dále údaje, které získáváme tím, že používáte naše webové stránky:

 • IP adresa
 • soubory cookies (v případě online služeb); za podmínek uvedených níže
 • případně jiný online identifikátor (zejména příchozí webová stránka – informace o tom, z které webové stránky na naši webovou stránku přicházíte, datum a čas přístupu, údaje o vašem prohlížeči a operačním systému)

Proč Vaše osobní údaje zpracováváme

Vaše osobní údaje zpracováváme z těchto důvodů:

 • abychom Vám mohli prodat zboží a/nebo poskytovat služby, o které jste projevili zájem (umožnění objednání zboží a/nebo služeb, vyřízení objednávky včetně jejího případného doručení zasílání newsletteru);
 • abychom mohli evidovat smlouvy pro případné budoucí uplatnění pro obranu práv a povinností smluvních stran (ochrana právních nároků);
 • abychom zlepšili kvalitu našich služeb a případně doplnili nové služby, o které projevujete zájem;
 • abychom mohli analyzovat a měřit zájem o naše služby a produkty;
 • abychom mohli analyzovat Vaše preference a zobrazovat podle toho obsah, který Vás opravdu zajímá;
 • abychom získali výhody v organizování našich marketingových kampaní;
 • abychom vám mohli zasílat obchodní sdělení v podobě newsletterů. V newsletterech najdete pozvánky na akce, které pořádáme, informace o novinkách nebo akční nabídky. Neposíláme je častěji než jednou za měsíc. Můžete se od nich ale snadno odhlásit přímo tlačítkem “odhlásit” v newsletteru, nebo e-mailem na info@www.kvetna1794.cz;
 • abychom mohli odpovědět na Vaše dotazy zaslané prostřednictvím našich kontaktních formulářů.

Kdo má přístup k Vašim údajům

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Spolupracujeme výhradně s partnery, kteří jsou prokazatelně důvěryhodní a kteří jsou schopni zaručit bezpečnost Vašich osobních údajů. Žádný z našich partnerů nemůže Vaše osobní údaje využívat pro jiné účely, než je popsáno v těchto zásadách, a nesmí je ani poskytovat nikomu dalšímu.

Třetími stranami, které mohou mít přístup k Vašim osobním údajům, jsou:

 • osoby, kterým poskytujeme údaje za účelem analýzy návštěvnosti našich webů;
 • osoby, které pro nás zajišťují technický provoz určité služby či provozovatelé technologií, které pro naše služby využíváme;
 • osoby, které pro nás zajišťují dostatečné zabezpečení a integritu našich služeb a webů a toto zabezpečení také pravidelně testují;
 • provozovatelé platebních brán (provozovatelé platebních karet) v případě platby online;
 • poskytovatelé přepravních služeb, kteří Vám doručují Vaše objednávky;
 • provozovatelé technických řešení, díky kterým Vám můžeme zobrazovat pouze pro Vás relevantní obsah a reklamu.

Za určitých zákonných podmínek jsme pak povinni některé Vaše osobní údaje předat na základě platných právních předpisů například Policii ČR, popřípadě jiným orgánům činným v trestním řízení včetně specializovaných útvarů a dalším orgánům veřejné správy. V těchto případech je právním základem zpracování splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

Jak dlouho Vaše údaje zpracováváme a uchováváme

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze po nezbytně dlouhou dobu ve vztahu ke každému jednotlivému účelu zpracování. Vaše osobní údaje proto budeme zpracovávat po celou dobu využívání našich služeb (tj. trvání smluvního vztahu mezi námi), následně po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů, tj. do doby promlčení veškerých nároků či ukončení veškerých případných sporů, nejdéle po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu (při zohlednění maximální zákonné objektivní promlčecí doby), nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší (právním základem pro zpracování je v tomto případě oprávněný zájem správce).

Osobní údaje zpracovávané na základě Vámi uděleného souhlasu, jako právního základu pro jejich zpracování, budou archivovány a mohou být využívány po dobu 5 let, nebude-li tento Váš souhlas se zpracováním osobních údajů z Vaší strany odvolán. Vaše fakturační údaje musíme ze zákona uchovávat po dobu 10 let. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

Můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat i bez Vašeho souhlasu?

Ano, Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat i bez Vašeho souhlasu, ale pouze za účelem:

 • poskytnutí služby či produktu (splnění smlouvy uzavřené mezi Vámi a námi);
 • splnění právních povinností, které pro nás vyplývají z obecně závazných právních předpisů (např. jsme povinni uchovávat provozní a lokalizační údaje na základě zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích); či
 • zpracování, jež je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů (např. k přímému marketingu, pokud jste již naším zákazníkem; zajištění bezpečnosti našich webů). Možnost a zákonnost takového zpracování vyplývá přímo z GDPR a dalších platných a účinných právních předpisů. Přímý marketing představuje rozesílání našich newsletterů. Kdykoliv se však můžete z jejich dalšího odebírání odhlásit již shora zmíněným způsobem.

Z jakých právních důvodů zpracováváme Vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat:

 • na základě Vámi uděleného souhlasu (zejména zpracování za účelem přímého marketingu v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby);
 • na základě našeho oprávněného zájmu (zejména zpracování za účelem přímého marketingu);
 • pro splnění mezi námi uzavřené smlouvy, a to v rozsahu osobních údajů, které jsou k takovému splnění nezbytné;
 • z důvodu plnění povinností, které pro nás vyplývají ze zákona.

Zabezpečení Vašich osobních údajů

Veškeré osobní údaje, které nám poskytnete, jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi. Náš systém pravidelně kontrolujeme a používáme taková bezpečností opatření, aby, pokud možno, nedošlo k neoprávněnému přístupu k Vašim osobním údajům, a která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení. Za účelem zabezpečení Vašich osobních údajů je přístup k těmto údajům chráněn heslem a citlivé údaje jsou při přenosu mezi Vaším prohlížečem a našimi webovými stránkami šifrovány.

Odvolání souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů

Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím e-mailové zprávy na adresu: info@www.kvetna1794.cz. Nikoli vždy odvolání souhlasu znamená povinnost správce osobní údaje zlikvidovat, jelikož odvolání souhlasu se děje k určitému účelu, pro který jsou osobní údaje zpracovávány, přičemž správce může osobní údaje zpracovávat pro jiné účely, pro které využije jiný právní důvod zpracování než souhlas subjektu údajů. Jinými slovy, v případě odvolání souhlasu je správce povinen přestat zpracovávat osobní údaje pro účely definované v souhlasu. Pokud souhlas byl jediným právním důvodem zpracování, bude zpravidla následovat i likvidace osobních údajů. Odvolání souhlasu tak nemá vliv na zpracování osobních údajů, které zpracováváme na jiném právním základu, než je souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).

Jsem povinen poskytnout své osobní údaje? Co když osobní údaje neposkytnu?

Vaše osobní údaje, stejně jako souhlas s jejich zpracováním, nám poskytujete dobrovolně. Poskytnout nám Vaše osobní údaje ani souhlas s jejich zpracováním tedy není Vaší povinností. Pokud nám Váš souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů neudělíte, nebo ho dodatečně odvoláte, může se stát, že Vám některé naše služby již nebudeme schopni nadále poskytovat, nebo že Vám je nebudeme moci poskytnout v plném rozsahu či kvalitě.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva:

 • právo svůj souhlas kdykoli odvolat;
 • právo osobní údaje opravit či doplnit;
 • právo požadovat omezení zpracování;
 • právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech;
 • právo požadovat přenesení údajů;
 • právo na přístup k osobním údajům;
 • právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů;
 • právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech;
 • právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech; a
 • další práva stanovená v ZZOÚ a v GDPR.

Prohlášení správce

Správce prohlašuje, že při zpracování nedochází k automatickému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR.

Obchodní sdělení

Správce je na základě svého oprávněného zájmu oprávněn Vám na Vaši elektronickou adresu získanou v souvislosti s prodejem výrobku nebo služby zasílat obchodní sdělení s informacemi o obdobném zboží, službách nebo podniku správce, a to i v případě, že nedokončíte nákup, ale sdělíte nám Vaši emailovou adresu.

Zasílání těchto obchodních sdělení můžete zdarma odmítnout ještě před dokončením objednávky prostřednictvím webového rozhraní nebo též v reakci na každé obchodní sdělení, které od správce obdržíte v tomto obchodním sdělení popsaným postupem.

Máte též kdykoliv možnost vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů z důvodů oprávněného zájmu správce a osobních údajů zpracovávaných pro účely přímého marketingu.  Pokud vznesete námitku, nebudou už Vaše osobní údaje pro tyto účely již zpracovávány.

Cookies

Co jsou cookies a jaké druhy používáme

Podobně jako ostatní webové stránky, používá i webová stránka www.www.kvetna1794.cz soubory cookies. Jedná se o textové soubory obsahující malé množství informací, které se při návštěvě webové stránky stáhnou do vašeho počítače, mobilu nebo jiného zařízení. Při každé další návštěvě této webové stránky se potom soubory cookies zasílají zpět na původní webovou stránku nebo na jinou stránku, která je rozpozná. Jedná se například o informace o typu použitého zařízení a prohlížeče, o jazykových preferencích nebo o stránkách, které byly navštíveny. Díky nim se Vám také zobrazuje reklama na produkty, které odpovídají Vašim osobním zájmům a preferencím. Cookies nejsou nebezpečné, neslouží k získávání jakýchkoli citlivých osobních údajů, ale mají význam pro ochranu soukromí. Cookies nepoužíváme pro zjištění totožnosti uživatelů webových stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů. Soubory cookies používáme k rozpoznávání opakovaných návštěv na našich webových stránkách. Soubor cookie ukládá preferenční místní a jazyková nastavení uživatele a náhodně přiřazený identifikátor vaší návštěvy. Informace ze souboru cookie shromažďujeme na našich stránkách například proto, abychom mohli lépe sledovat počet nových a opakovaných návštěvníků nebo pro potřeby interní analýzy navštívených stránek. Tyto informace používáme pro vylepšení navigace na našich webových stránkách a poskytovaných služeb. Další skupinu představují cookies třetích stran (např. Google Analytics pro analýzu návštěvnosti konkrétní webové stránky či určité služby či cookies provozovatelů reklamních systémů, které jsou na našich stránkách provozovány). Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami a my nemáme přístup ke čtení nebo zápisu těchto údajů.

Lze rozlišovat více druhů cookies. Prvním druhem jsou cookies tzv. technické, které jsou nutné pro funkci webu, pro jejich používání (tj. pro jejich ukládání a čtení) ani pro zpracování v nich obsažených osobních údajů správce nemusí získat Váš souhlas, právním důvodem zpracování osobních údajů v technických cookies obsažených je oprávněný zájem správce.

Pro ukládání a čtení dalších druhů cookies a pro zpracování osobních údajů v nich obsažených je vyžadován Váš souhlas. Takovými cookies budou například marketingové nebo analytické cookies.

Udělení souhlasu s používáním cookies a zpracováním osobních údajů v nich obsažených je možné pro jednotlivé druhy cookies nebo je také možné jednoduché udělení nebo odmítnutí takového souhlasu ve vztahu ke všem druhům cookies (s výjimkou technických cookies) uvedeným ve formuláři (webové liště) prostřednictvím příslušných tlačítek formuláře (webové lišty) najednou.  Souhlas ve vztahu k jednotlivým druhům cookies je vyjádřen zaškrtnutím políčka ve formuláři (webové liště) u jednotlivých účelů, pro které jste se rozhodli nám dát souhlas a následným kliknutím na příslušné tlačítko formuláře k potvrzení rozsahu Vašeho souhlasu.

Cookies mohou být na základě Vašeho souhlasu využívány nejdéle po dobu 12 měsíců od udělení souhlasu, pokud svůj souhlas s jejich využíváním neodvoláte dříve. Svůj souhlas s využíváním cookies můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to úpravou Vašeho nastavení. Možnost upravit nastavení pro soubory Cookies naleznete zde.

Pro všechny druhy cookies, tedy i pro cookies osobní údaje neobsahujících, platí obdobně informace dle těchto Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů o identitě správce, účelu a způsobu zpracování osobních údajů, možnosti odvolání souhlasu a kategoriích třetích osob, které mohou mít k osobním údajům přístup.

Pokud nechcete cookies ukládat, je možné jejich používání také zablokovat na této webové stránce: http://www.youronlinechoices.com/cz/vase-volby. Máte možnost používání cookies odmítnout. Je však možné, že v některých případech nebude možné bez používání cookies zobrazit určitou naši službu.

Jak nás můžete kontaktovat

V případě jakéhokoli dotazu na ochranu osobních údajů či odvolání souhlasu s dalším zpracováním Vašich osobních údajů a používáním cookies nás prosím kontaktujte e-mailem na info@www.kvetna1794.cz.