REKLAMAČNÍ ŘÁD

pro zákazníky obchodní společnosti GLASFABRIK KVĚTNÁ s.r.o., IČO: 29283477, se sídlem nám. Em. Zahna 1151, Květná, 687 66 Strání, vedené u Krajského soudu v Brně v oddíle C, vložka 70896 (dále také jako „prodávající“)

Reklamační řád upřesňuje postup kupujícího – fyzické osoby, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání) a prodávajícího v případě, že přes veškeré úsilí prodávajícího o zachování nejvyšší kvality nabízeného zboží a služeb vznikne na straně kupujícího oprávněný důvod k reklamaci. Reklamační řád se vztahuje na výrobky prodávané pod obchodními značkami GLASFABRIK KVĚTNÁ a KVĚTNÁ 1794.

 1. Základní podmínky reklamace
  • Prodávající odpovídá kupujícímu, že zakoupená věc při převzetí nemá vady. Vadami nejsou prodávajícím výslovně deklarované vlastnosti výrobků (viz Garantované parametry kvality dostupné na https://www.kvetna1794.cz/garantovane-parametry-kvality).
  • Vyskytne-li se u zakoupeného zboží vada bez zavinění kupujícího, je zájmem prodávajícího poskytnout kupujícímu takové služby, aby tato vada byla v nejkratším možném termínu odstraněna nebo ve shodě s tímto reklamačním řádem jinak vyřešena.
  • Za vadu nelze považovat změnu (vlastností) zboží, která nastala / se objevila v průběhu lhůty pro uplatnění nároku z odpovědnosti za vady v důsledku nesprávného používání nebo ošetřování.
  • Kupující může uplatit reklamaci přímo v sídle nebo v některé provozovně prodávajícího, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaných výrobků. Přijetí reklamace je možné v těchto provozovnách prodávajícího:
   • Nám. Em. Zahna 329, Květná, 687 66 Strání
  • Prodávající vyřizuje reklamaci ihned, umožňuje-li to povaha reklamované vady. Reklamace, včetně odstranění vady, musí být vyřízena do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na jiné lhůtě.
  • Kupující má právo na náhradu účelně vynaložených nákladů při úspěšném uplatnění práva z vad. Za náklady vynaložené kupujícím v případech, ve kterých kupujícímu práva z vad nenáleží, kupujícímu náhrada nenáleží. Prodávající nemusí přiznat náhradu nákladů, pokud bude kupujícím uplatněna déle než 1 měsíc
 2. Vytknutí vad a uplatnění práv z vad
  • Kupující je povinen zakoupené zboží zkontrolovat ihned při jeho převzetí.
  • Kupující je povinen uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu poté, co měl možnost zboží prohlédnout a vadu zjistit.
  • Kupující je oprávněn vytknout vadu a uplatnit právo z vady, která se vyskytne u prodávaného zboží v době dvaceti čtyř měsíců ode dne převzetí zboží kupujícím.
 3. Doporučený postup při reklamaci
  • Doporučený postup kupujícího při reklamaci vady výrobku:
 4. zaslat dopis na adresu nám. Em. Zahna 1151, 687 66 Květná, nebo na e-mailovou adresu: info@www.kvetna1794.cz, obsahující tyto údaje a přílohy:

– číslo objednávky,

– uvést, že se jedná o reklamaci pro vadu výrobku,

– popis reklamované vady spolu s fotografií vady, včetně označení vady nebo popisu, jak se projevuje,

– fotokopii faktury prodávajícího,

– zpáteční adresu kupujícího,

– požadavek kupujícího na způsob vyřízení reklamace,

– originální podpis kupujícího.

 1. Vyčkat na e-mail, telefonát ze strany prodávajícího, skrze který se reklamace vyřeší dle preferencí kupujícího, např., ale ne výlučně: vrácením peněz, výměnou produktu „z ruky do ruky“, případně jiným způsobem dle domluvy.
  • Doporučený postup kupujícího při poškození zboží během přepravy:
 1. zaslat dopis na adresu nám. Em. Zahna 1151, 687 66 Květná, nebo na e-mailovou adresu: info@www.kvetna1794.cz, obsahující tyto údaje a přílohy:

– číslo objednávky,

–  uvést, že se jedná o reklamaci z důvodu poškození zboží při přepravě,

–  identifikační číslo zásilky,

– fotografie poškozeného zboží (není-li fotografie k dispozici, je nutné zaslat rozbité zboží zpět na adresu: Aviatická 1092/8, Ruzyně, 161 00 Praha 6),

– popis poškození a množství poškozeného zboží,

– fotokopii faktury prodávajícího,

– zpáteční adresu kupujícího,

– požadavek kupujícího na způsob vyřízení reklamace.

 1. Vyčkat na e-mail či telefonát ze strany prodávajícího, skrze který se reklamace vyřeší dle preferencí kupujícího.

 

 • Postup kupujícího při ztrátě zásilky během přepravy:

V případě, že zásilka nebyla řádně a včas (v termínu stanoveném v potvrzení dopravce o převzetí zásilky) doručena na adresu kupujícího, kupující neprodleně informuje prodávajícího formou e-mailu na adresu info@www.kvetna1794.cz nebo doručením písemnosti na korespondenční adresu sídla prodávajícího nám. Em. Zahna 1151, 687 66 Květná.   Jako součást této informace kupující poskytne prodávajícímu:

– číslo objednávky,

– (pokud ho zná, např. na základě sdělení od dopravce zásilky   nebo od prodávajícího),

– doručovací adresu kupujícího.

Prodávající bez zbytečného odkladu po obdržení reklamace a průvodních podkladů informuje kupujícího, jakým způsobem a do kdy bude jeho reklamace vyřízena.

Nedoručení zásilky z důvodu kupujícím chybně uvedené adresy se nepovažuje za oprávněný důvod k reklamaci a kupující nese všechny náklady spojené s opětovným odesláním této zásilky.

 1. Způsob vyřízení reklamace
  • V případě vady zboží může kupující za uvedených podmínek uplatnit následující práva:
 1. v případě odstranitelných vad má kupující právo na bezplatné odstranění vady;
 2. kupující má právo na dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené; pokud se vada týká pouze součásti zboží, kupující je oprávněn požadovat jen výměnu součásti zboží; není-li to možné, může odstoupit od kupní smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady;
 3. neodstoupí-li kupující od kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže;
 4. není-li možné dodat kupujícímu nové zboží bez vad, nebo vyměnit jeho součást, má kupující právo na přiměřenou slevu;
 5. při opakovaném výskytu vady po opravě nebo pro větší počet vad má kupující právo na dodání nového zboží, výměnu jeho součásti nebo právo odstoupit od kupní smlouvy.
 1. Výjimky z odpovědnosti za vady
  • Prodávající neodpovídá za vady zboží v následujících případech:
 1. byla-li pro takovou vadu sjednána sleva z kupní ceny;

 

 

 1. Prevence a služby

 

 • Základní podmínkou zachování funkčnosti a vlastností zboží prodávaného v provozovnách prodávajícího je řádná prevence, která začíná již jeho výběrem, pokračuje jeho užíváním a končí řádnou péčí o něj. Všechny důležité informace o povaze produktu, údržbě a manipulací jsou dostupné na webovém rozhraní prodávajícího, a to konkrétně na stránce www.kvetna1794.cz/udrzba.
 • Kupujícímu je za účelem výběru vhodného výrobku a způsobu jeho používání a ošetřování poskytována odborná poradenská služba prostřednictvím pracovníků prodávajícího.
 • Zdobené výrobky se nedoporučuje mýt v automatických myčkách na nádobí.
 • Je třeba chránit výrobek před kontaktem s tvrdými a ostrými předměty a opatrnou manipulací zamezit poškrábání výrobku.
 • Projevy přirozeného procesu oxidace zlata či jiných drahých kovů je vhodné odstranit použitím leštících přípravků.

 

 1. Závěrečná ustanovení

Reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., zejména § 2161 a násl. a zákonem č. 634/1992 Sb., o ohraně spotřebitele, a nabývá účinnosti dnem 1.7.2021.