OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI GLASFABRIK KVĚTNÁ s.r.o.

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti GLASFABRIK KVĚTNÁ s.r.o., IČO: 29283477, se sídlem nám. Em. Zahna 1151, Květná, 687 66 Strání, vedené u Krajského soudu v Brně v oddíle C, vložka 70896 (dále také jako „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“), vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti s kupní smlouvou (dále jen „kupní smlouva“) mezi prodávajícím a jinou nepodnikající fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese https://www.www.kvetna1794.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“). Prodávající prodává skleněné zboží pod značkami GLASFABRIK KVĚTNÁ a KVĚTNÁ 1794.

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. Pro vztahy s takovýmito odběrateli zboží se uplatní Všeobecné obchodní podmínky pro kupující – podnikatele.

1.3. Ujednání odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek a prodávajícím garantované parametry kvality, které jsou také dostupné na webové stránce, jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupující je srozuměn s tím a bere na vědomí, že prodávající dodává zboží v kvalitě a s vlastnostmi dle garantovaných parametrů kvality. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém, slovenském a anglickém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém nebo anglickém jazyce dle volby kupujícího.

1.5. Kupující je povinen seznámit se s těmito obchodními podmínkami a garantovanými parametry kvality před uzavřením kupní smlouvy. Kupující zaškrtnutím souhlasu s obchodními podmínkami a dokončením objednávky kliknutím na „OBJEDNAT“ akceptuje a bere na vědomí tyto obchodní podmínky, včetně prodávajícím garantovaných parametrů kvality, a souhlasí s jejich obsahem.

 1. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. Kupujícím dokončená objednávka je návrhem na uzavření kupní smlouvy.

2.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, včetně popisu jeho hlavních vlastností a prodávajícím garantovaných parametrů kvality, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Kupní cena zboží je uvedena včetně daně z přidané hodnoty a všech dalších daní a poplatků. Kupní cena zboží však v sobě nezahrnuje náklady spojené s dodáním zboží (poštovné, přepravné, balné). Kupní cena zboží zůstává v platnosti po dobu, kdy je ve stejné výši zobrazována ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.

2.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 1. a) objednávaném zboží (objednávané zboží a počet „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
 2. b) způsobu úhrady kupní ceny zboží,
 3. c) požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
 4. d)  nákladech spojených s dodáním zboží

(dále společně jen jako „objednávka“).

Bezchybné vyplnění kontaktních údajů kupujícího je podmínkou pro uzavření kupní smlouvy. Zejména při chybně uvedené e-mailové adrese neproběhne potvrzení přijetí objednávky ze strany prodávajícího.

2.5. Před dokončením a potvrzením objednávky je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s možností pro kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání údajů do objednávky. Objednávku kupující potvrdí a odešle prodávajícímu kliknutím na příslušné tlačítko pro objednání. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné, úplné a konečné. Řádným vyplněním, zaškrtnutím souhlasu s obchodními podmínkami, a odesláním objednávky potvrzuje kupující mimo jiné souhlas s těmito obchodními podmínkami a poskytuje souhlasy, na které se v nich odkazuje. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Pokud objednané zboží nebude u prodávajícího skladem, nebo nebude možné dodržet uvedený dodací termín, bude o této skutečnosti prodávající kupujícího informovat prostřednictvím elektronické adresy kupujícího do tří pracovních dnů. Prodávající nenese odpovědnost za nesprávně kupujícím vyplněné údaje v objednávce a s tím spojené důsledky.

2.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně, telefonicky nebo prostřednictvím SMS).

2.7. K uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím dochází doručením přijetí / potvrzení objednávky (akceptací) ze strany prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího.

2.8. Kupující potvrzením objednávky souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 1. KUPNÍ CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
  • Kupní cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
 • v hotovosti v sídle prodávajícího uvedeného na webové stránce prodávajícího;
 • v hotovosti na dobírku v místě doručení určeném kupujícím v objednávce;
 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího vedený na měnu Kč č. 107-1936050237/0100 nebo vedený na měnu EUR č. :131-2175740237/0100, u společnosti Komerční banka, a. s. nebo na jiný účet prodávajícího (dále jen „účet prodávajícího“);
 • bezhotovostně platební kartou.

3.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu na kupní cenu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6. obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem ani případ, kdy kupující zvolil jako platební metodu pro platbu kupní ceny bezhotovostní převod na účet prodávajícího nebo platební kartou.

3.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do pěti pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy.

3.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží s uvedením variabilního symbolu platby dle instrukcí prodávajícího. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

3.6. Kupující bere na vědomí, že prodávající odešle / předá zboží až po úplném zaplacení kupní ceny. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. Stejně tak v případě, kdy kupující zvolil jako platební metodu pro platbu kupní ceny bezhotovostní převod na účet prodávajícího nebo platební kartou, bude zboží odesláno až po připsání kupní ceny na účet prodávajícího.

3.7. Případné slevy z kupní ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

3.8. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení kupní ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

3.9. Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

 1. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

4.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 písm. d) občanského zákoníku nemůže odstoupit od kupní smlouvy, bylo-li dodané zboží prodávajícím upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.

4.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 4.1. či o jiný případ, kdy kupující nemůže od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit do čtrnácti (14) dnů ode dne převzetí zboží bez udání důvodu, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je dodání několika druhů zboží nebo je-li zboží dodáno v několika dílčích dodávkách, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od kupní smlouvy musí být odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od kupní smlouvy je kupující povinen o svém odstoupení od kupní smlouvy informovat společnost GLASFABRIK KVĚTNÁ s.r.o., formou jednostranného právního jednání buď dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu nám. Em. Zahna 1151, Květná , 687 66 Strání, Česká republika, nebo e-mailem na info@www.kvetna1794.cz. Kupující může použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 těchto obchodních podmínek, není to však jeho povinností. Číslo objednávky je kupující povinen uvést vždy.

4.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2. obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Kupující je povinen v takovém případě vše, co od prodávajícího v rámci realizace kupní smlouvy získal, včetně zboží v bezvadném stavu, prodávajícímu vrátit na adresu jeho provozovny GLASFABRIK KVĚTNÁ s.r.o., nám. Em. Zahna 329, Květná, 687 66 Strání, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti (14) dnů od okamžiku odstoupení od kupní smlouvy s tím, že lhůta se považuje za zachovanou, pokud kupující odešle prodávajícímu zboží zpět před uplynutím 14 dnů. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující veškeré náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Kupující je povinen zboží pro účely vrácení náležitě zabalit tak, aby nedošlo během přepravy zpět k prodávajícímu k jeho poškození.

4.4. Ustanovení o možnosti odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2. obchodních podmínek však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Kupující v případě využití práva na odstoupení od kupní smlouvy musí prodávajícímu vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal, zjm. vrátit nepoškozené a nepoužité zboží v původním stavu. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno, použito nebo poškozeno), je kupující povinen prodávajícímu poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno, resp. vráceno jako nové nepoužité a nepoškozené zboží. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, zjm. v případě jedné sady zboží standardně obsahující více kusů, může prodávající uplatnit na kupujícím právo na náhradu škody. Kupující bere na vědomí, že s ohledem na povahu zboží (křehké skleněné výrobky) i jen částečné poškození, např. jednoho kusu z jedné sady zboží obsahující více kusů, zpravidla představuje škodu ve výši rovnající se kupní ceně celé položky – sady, která byla předmětem kupní smlouvy. Kupující dále odpovídá za škodu na zboží, která vznikla v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

4.5. V případě odstoupení od smlouvy kupujícím dle čl. 4.2. obchodních podmínek vrátí prodávající všechny platby přijaté od kupujícího, včetně nákladů na dodání, kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání prodávajícím nabízený, do čtrnácti (14) dnů od vrácení zboží kupujícím nebo po prokázání, že kupující zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve. Pro vrácení plateb prodávající použije stejný platební prostředek, který kupující použil pro provedení počáteční transakce (zaplacení kupní ceny), pokud kupující výslovně neurčí jinak. Uvede-li kupující v oznámení o odstoupení od kupní smlouvy své bankovní spojení, vrátí prodávající peněžní prostředky na bankovní účet kupujícím uvedený v odstoupení od kupní smlouvy.

4.6. Prodávající je oprávněn jednostranně započíst proti pohledávce kupujícího na vrácení kupní ceny pohledávku na úhradu náhrady škody vzniklé na zboží nebo jinou svou pohledávku vůči kupujícímu, není-li její započtení zákonem vyloučeno.

4.7. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn ze závažných provozních důvodů kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit (např. náhlý nedostatek kapacit objednaného zboží apod.). V takovém případě prodávající o tom emailem informuje kupujícího a vrátí mu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

4.8. Je-li společně se zbožím kupujícímu poskytnut dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím dle čl. 5.2. obchodních podmínek, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek v původním stavu.

 1. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

5.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko za případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

5.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a prodávajícímu. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

 1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

6.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném a účinném znění (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“).

6.2. Další práva a povinnosti smluvních stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího, který je dostupný na webovém rozhraní obchodu.

 1. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

7.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží okamžikem převzetí zboží.

7.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

7.3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy prodávajícího info@www.kvetna1794.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

7.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu, mimo jiné, dozor nad dodržováním zákona o ochraně spotřebitele.

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1. Podmínky ochrany osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, jsou dostupné zde: ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH A DALŠÍCH ZPRACOVÁVANÝCH ÚDAJŮ. Tento dokument upravuje i podmínky pro zasílání obchodních sdělení a zpracování cookies.

 1. DORUČOVÁNÍ

9.1. Prodávající může Kupujícímu zasílat písemná sdělení v souvislosti s kupní smlouvou na elektronickou adresu kupujícího a/nebo  na sdělenou poštovní adresu.

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1. Vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele.

10.2. Pokud vztah založený kupní smlouvou nebo vedoucí k jejímu uzavření obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak smluvní strany sjednávají, že takový vztah se řídí českým právem. Pokud je kupující spotřebitelem a závazná ustanovení právního řádu státu jeho obvyklého bydliště, od nichž se nelze smluvně odchýlit, mu poskytují vyšší míru ochrany než český právní řád, je kupujícímu v právních vztazích poskytována tato vyšší míra ochrany.

10.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných nebo neúčinných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému nebo neúčinnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.

10.4. Kupní smlouva, včetně obchodních podmínek, je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není veřejně přístupná. Prodávající zašle kupujícímu obsah základních ustanovení kupní smlouvy emailem spolu s přijetím / potvrzením objednávky.

10.5. Kontaktní údaje prodávajícího: GLASFABRIK KVĚTNÁ s.r.o., nám. Em. Zahna 1151 , Květná, 687 66 Strání , Česká republika, e-mail: info@www.kvetna1794.cz.

10.6. Kupující, který je spotřebitelem podle zákona o ochraně spotřebitele, má podle zákona o ochraně spotřebitele právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy (dále jen „spotřebitelský spor“). V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím – spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující – spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz
Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

10.7. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem následujícím po jejich zveřejnění na webové stránce prodávajícího a jsou v příslušném znění rozhodné pro veškeré objednávky učiněné ode dne následujícího po jejich zveřejnění. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu či doplnění těchto obchodních podmínek. Nové znění obchodních podmínek bude zveřejněno na webové stránce. Do dne jeho zveřejnění, včetně, zůstávají v účinnosti předchozí obchodní podmínky.

Příloha č. 1:

VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

(Kupující může vyplnit tento formulář a poslat jej prodávajícímu v případě, že chce odstoupit od kupní smlouvy ve smyslu čl. 4. Všeobecných obchodních podmínek)

———————————————————————————————

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

Adresát (prodávající): GLASFABRIK KVĚTNÁ s.r.o., nám. Em. Zahna 1151, Květná, 687 66 Strání, Česká republika, email: info@www.kvetna1794.cz

Oznamuji, že tímto odstupuji od kupní smlouvy, číslo objednávky [], kterou jsem koupil/a (popis koupeného zboží podle potvrzené objednávky, včetně počtu kusů).

Datum objednání: []

Datum doručení zboží: []

Jméno a příjmení kupujícího: []

Poštovní adresa kupujícího: []

Podpis kupujícího (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě):

Datum odstoupení od kupní smlouvy: []